1دعوت به تظاهرات اعتراضی (اطلاعیه شماره )

شوونیزم فارس در هشتاد سال حکومت جبارانه سرمایه ملل تحت ستم ملی(ترک ،کرد، عرب،بلوچ،ترکمن...) را چپاول کرده و می کند.
سیاست اقتصادی شوونیزم فارس در هشتاد سال گذشته بر ویرانسازی ممالک تحت اشغال(آذربایجان جنوبی،کردستان،الاحواز،ترکمنستان
جنوبی،بلوچستان...)وتخلیه منابع وسرمایه های این ملل در راستای شکوفائی اقتصاد باصطلاح فارسستان بوده ولي در اصل فقط و فقط در رو
ند منافع شوونيستي دولتهاي حاكم و تطميع عوامل داخلي و خارجي ان بوده است وهست.
شوونیزم فارس که از طریق اشغال واستخراج نفت عرب احواز به یکی از بزرگترین صادر کننده نفت تبدیل شده و این سرمایه باد آورده را
حیف و میل می کند چنان بی لیاقت بوده که در عین حال  وارد کننده بنرین نیز می باشد.
امروزه انان شروع به سهمیه بندی مایحتاج ملل ساكن باصطلاح جغرافياي سياسي ايران کرده تا هر چه بیشتر سودجویي کنند.با فروش بنزین
از قرار لیتری550تومان پول کلانی به جیب سرکردگان شوونیست فارس سرازیر می شود  .
آین آغاز سیاه روزی است.یعنی آغاز جیره بندی نعمات خدادادی  ملتها تووسط سر كردگان شوونیسم فارس.هنوز چند صباحی از سهمیه بندی
بنزین نگذشته که گرانی در تمامی اقلام حاصل و همچنین هزاران نفر بیکار شده اند.
بلی این آغاز سیاه روزی نوینی است که بر سیاهیهای هشتاد سال گذشته انباشته و ظلمت مطلق ایجاد خواهد کرد. در آینده نزدیک شاهد سهمیه
بندی نان،گوشت،شکر،َشیر،تخم مرغ و انواع مایحتاج روزانه خواهیم شد.
صد البته قربانیان اولیه این دسیسه های اقتصادی ملل تحت ستم ملی وزحمتكشان ملت فارس مي باشند واین ملل تحت ستم ملي هستند که
بیشترین بها را خواهند پرداخت.
این سیاست ها برای تضعیف و خفه کردن مبارزات بر حق ما هستند .تا زمان و فرصت است  قبل از آنکه نان روز را هم جیره بندی کنند بپا
خیزیم و شوونیسم فارس را از سر زمینمان اخراج کرده با برنامه ریزیی اقتصادی رفاه ملت خود را تامین کنیم.رفاه اقتصادی ،آزادی و امنیت
اجتمائی ما تنها و تنها(در رهائئ از يوغ استبداد قرون وسطائي جمهوری اسلامی ایران و شونيسم فارس ؛رسيدن  به دمكراسي و حقوق ملي
ناشي از حق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم ملي و انتخاب آزادانه آينده سياسي حتي اعلام دولتهاي مستقل مي باشد.
تا زمانی که سرزمینهای ماتحت اشغال شوونیستهای فارس است سرنوشتی بهتر از این نخواهیم داشت.زیر چکمه های شوونیسم فارس هر گز
رفاه اقتصادی ،آزادی و امنیت اجتمائی نخواهیم داشت. پس بپاخیزیم و همصدا و همگام به شوونیسم حاکم فارس اعتراض کنیم.
بعد از ملل را بدینوسیله <جبهه ملل تحت ستم ملی برای حق تعین سرنوشت > برای اعتراض به سهمیه بندی بنزین  تظاهرات عمومی اعلام
حرکت فرمانداری  دعوت می کنیم که در  روز 18 مرداد ساعت 2ظهر با ماشینهای خود به طرف استانداری ودر شهرستانها به طرف کرده
و به صف اعتراض ما بپیوندندپنجشنبهوتمامي  .
ملتهاي ساكن تهران  همزمان با شهرهای دیگر باماشینهای خود به طرف مجلس  حرکت کرده در مفابل مجلس تجمع و اعتراض خواهیم کرد.
________________________________________
پیش بسوی حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم ملی

سازمانهای امضاء کننده اطلاعیه
حرکت ملی ترکمنستان جنوبی – ایران
حزب استقلال خواهان کردستان
حزب استقلال آذربایجان جنوبی
حزب استقلال کردستان
کنگره دمکراتیک  آذربایجانیهای جهان
جبهه دمکراتیک مردمی احواز
جبهه عربی آزادی بخش احواز
جبهه ملل تحت ستم ملي براي حق تعيين سرنوشت ( ايران )
20-7-2007