8  MAY – AZƏRBAYCAN ÖYRƏNCİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ

                        GÜNEY AZƏRBAYCAN İSTİQLAL PARTİYASININ

                                                     M Ü R A C İ Ə T İ

  Dəyərli Azərbaycan öyrənciləri!  

  Bildiyiniz  kimi, bünövrəsi milli demokratik dəyərlər üzərində qurulmuş  Güney Azərbaycan  milli
  azadlıq hərəkatının əsas məqsədi millətimizin  tarixi haqqı olan  milli hüquqları əldə etməkdən
  ibarətdir.
  Güney Azərbaycan milli hərəkatı hisslərə söykənən,  ani hadisələr törədən kortəbii bir proses deyil.
  Çünki, hərəkatın güc mərkəzini təşkil edən milli hərəkat fəalları milli düşüncə və davranış  
  sistemində müasir və demokratik əsaslara söykənərək mübarizə aparırlar.  Milli hərəkatın əsas
  təməlinin oluşdurulmasında  Azərbaycan Öyrənci hərəkatı önəmli rol oynayır.   Bu hərəkatın
  başladılmasında əsas rolu olan Azərbaycanın tanınmış  ziyalıları elmi potensiala  sahib öyrənci
  kəsimini milli hərəkata gətirməklə önəmli addım atmış oldular.   Bu ənənənin davam etdirilməsi
  hərəkatın sistemli şəkildə kütləviləşməsi deməkdir və  intellektual düşüncə sistemini milli hərəkata
  gətirərək aktivləşdirmə tezisi bu gün də gündəmdədir.
  1995 – ci ildən etibarən Azərbaycan öyrənci hərəkatı  milli məfkurəyə  əsaslanaraq,    fars
  şovinizminin uydurduğu saxta kimliyə, milli  ayrıseçkiliyə “yox” deməklə,  Azərbaycan milli azadlıq  
  hərəkatında  yeni bir mərhələnin  başlangıcını qoydu.  Azərbaycan türklüyünə  söykənən
  Azərbaycan öyrənci hərəkatı  Güney Azərbaycanımızın  milli, siyasi, mədəni və iqtisadi
  problemlərini milli hərəkatın gündəminə  daşımaq, bu problemlərin səbəblərini elmi şəkildə
  araşdırmaqla yanaşı, bundan  çıxış yollarını  axtarmaq istiqamətində  bir çox proseslərin  başlangıc
  mərhələsi olmuşdur.
  Öyrənci hərəkatı Güney Azərbaycan milli hərəkatının  tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həm də milli
  hərəkatın  prinsipial  dəyərlər sistemini qoruyur. Millətimizin strateji  hədəflərə çatmaq  üçün
  apardığı proseslərin təməl prinsiplərinin sarsılmaz inanc və milli demokratik dəyərlər üzərində
  qurulmasında Güney Azərbaycan öyrənci hərəkatının təmkinli  və qərarlı addımları zəruridir və milli  
  hərəkatın kütləviləşməsi üçün olduqca vacibdir.  
  Milli hərəkatımızın alt yapısının qüdrətli olması  həm də Millət və Vətən məfkurəsinin
  kütləviləşməsindən keçir. “Hər şey  millət və Vətən  üçündür!”  düşüncəsini  öyrəncilər öz fəlsəfi
  düşüncələri , elmi yazıları və praktiki fəaliyyətləri ilə   milli kimliyimizin ayrılmaz  parçasına
  çevirməlidirlər. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə atılan hər bir addım millətimizin sahib olduğu  iqtidar və
  gücü,  başda fars şovinizmi olmaqla,   bütün dünyaya göstərmiş olar. Belə olduğu təqdirdə  heç bir
  yabançı güc Güney Azərbaycan milli azadlıq  hərəkatının  əsas dayaq və vazkeçilməz prinsiplərinə  
  toxunma cəsarətini tapa bilməz. Bu həm də millətimizin həqiqi varlığını  inkar siyasətilə danan  fars
  şovinizminə  birdəfəlik “Dur!”  deməkdir. Milli hərəkatın öyrənci kəsimi  rejimin  hər hansı
  təxribatyönlü və  caydırıcı  oyunlarının təsirindən uzaq qalmaqla bərabər ,  milli hərəkatın inanc və
  dəyər sisteminin güclənməsində  davamlı fəaliyyət göstərməlidir.
  Azərbaycan öyrənci hərəkatı Güney Azərbaycanda gənc və intellektual kəsimin  yüksək səviyyədə
  aktivliyini  təmin etməklə yanaşı, həm də kütlə və ictimai – siyasi qurumlar arasında körpü olmalıdır.
  Belə olduqda  bütövlükdə  milli hərəkatımızın  sistemli inkişafı təmin edilər,   həmçinin kütlə və
  təşkilatlar  arasında  yeni bir  əlaqələndirmə sistemi yaranmış olar.  Bu əlaqələndirmə sistemində
  Azərbaycan milli hərəkatının doğru yolda  irəliləməsi tənzimlənəcəkdir.  Öyrənci hərəkatı kütlənin  
  milli maariflənmə prosesindəki fəaliyyətini  elə bir səviyyədə aparılmalıdır ki, Azərbaycanımızın milli,
  siyasi, ictimai, mədəni və iqtisadi  problemlərinin həlli  məqamında  parçalanmaya  yönəlmiş hər
  hansı  düşüncəyə yol verilməsin. Bu həm də milli mübarizəmizdə   milli ziyalı kəsimindən ibarət  güc
  mərkəzinin  formalaşması istiqamətində irəliyə atılacaq ən önəmli addım olacaq.
  Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası  19 ordibeheşt  ( 8 may )  Azərbaycan öyrənci günü
  münasibətilə  bütün Azərbaycan öyrəncilərini  və millətimizi təbrik edir! Inanırıq ki, uğrunda
  öləcəyimiz Vətənimiz Azərbaycan, sarılacağımız bayraq və əbədi uyuyacağımız Vətən torpağı
  uğrunda  şərəfli savaşımız  millətimizi qələbəyə qovuşduracaq!  

  Yaşasın Azərbaycan !
  Yaşasın  Azərbaycan Öyrənci Hərəkatı !  GÜNEY AZƏRBAYCAN İSTİQLAL PARTİYASI

                                                                                                                 04.05.08