بيانيه حزب استقلال آذربايجان جنوبي
چند روزي است که در رسانه هاي عمومي رژيم فاشيستي فارس خبري  درج شده است
مبني بر اينکه چهارمين گردهمايي سراسري انجمن ترويج  زبان و ادبيات  فارسي
در روزهاي21 الي 23 مرداد ماه 1388در تبريز برگذار خواهد شد
انجمن برگذاري اين  گردهمايي سراسري اعلام نموده است که  هدف از برگذاري همايش
تشويق و ترغيب پژوهشگارن زبان در جهت تعميق  تحقيق علمي و گسترش زبان و ادبيات
فارسي است
در خبر درج شده همچنين  هدف از برگذاري اين  همايش سراسري را براي ايجاد وحدت
ملّي و يکپارچگي ايران عنوان نموده است
جاي سؤال است که چرا عاملان برگذاري اين همايش بجای اجرای مراسم در مناطق فارس
نشين  مانند اصفهان ،يزد، کرمان و.. اين مراسم تحقير اميز را ميخواهند در پايتخت
اذربايجان جنوبي تبريز برگذار کنند؟؟؟؟

اما غافل از آنکه ملّت تورک آذربايجان به ماهيت فاشيستي رژيم آگاهي کافي دارد و چندين
سال هست که براي دستيابي به خواست هاي ملّي و رهايی ملّی از اشغال فاشيستهای فارس  
رژيم به پا خاسته و مبارزه ميکند. برگذاري اين همايش در تبريز نشانگر اين است که
فاشيستي فارس نسبت به خواست هاي ملّي و دموکراتيکرفتار
ملّت تورک آذربايجان جنوبي تغيري نخواهد کرد و اين رژيم نيز در تداوم
رژيم فاشيستي  آريا مهري از هر فرصتي براي تعميق  تفکر شونيستي خود در آذربايجان
جنوبي استفاده خواهد کرد
داخل اين در حاليست که متأسفانه هنوز هم بعضي افراد انگشت شمار که فعاليت  خود را
حرکت ملّي آذربايجان جنوبي تعريف ميکنند با نگاهي سطحي به ماهيت فاشيست در
فارسگرا ها سعي دارند به حوادث که بعد از  نمايش انتخابتي بوجود آمد را به عنوان
حرکتهاي اعتراضي در راستاي خواستهاي دموکراتيک  قلمداد نموده و سران گروه هاي
ناراضي , که فاشيست بودن آنها در رفتار آنها کاملا مشخص است را به عنوان دموکرات
اعلام کرده و سعي دارند با تبليغات بي اساس ملّت تورک آذربايجان نيز با آنها همراه کنند .
غافل از اين اينکه ماهيت فاشيستي تمامي گروه هاي فارس گرا بر اين مبنا استوار است که
آنها هيچ گونه حقوقي براي ملت تورک آذربايجان و ديگر ملل تحت ستم ملّي قائل نيستند
نظر به اينکه کش و قوص هاي به وجود آمده  در درون سيستم حکومتي رژيم فاشيستي
آخوندي فرصتي براي پايان دادن به اشغال ملل تحت ستم ملّي از جمله ملّت بزرگ تورک
آذربايجان جنوبي ست
بنابراين بجا خواهد بود که تمامي فعالان حرکت  ملّي  آذربايجان جنوبي و تمامي تشکلات
ملّي آن براي جلوگيري از  برگذاري همايش  براي ترويج ادبيات فارسي در پايتخت تاريخي
آذربايجان تبريزمتحد شوند


حزب استقلال آذربايجان جنوبي  اين عمل فاشيستي رژيم در آذربايجان را صريحا محکوم
و است کرده و اعلام ميدارد که برگذاري اين دسيسه چيزی جز حتک حرمت به زبان ملّی
ملّت تورک  آذربايجان جنوبی  نيست و در راستاي تحقير شعور ملّي ملّت تورک
تورک آذربايجان جنوبي  به هيچ وجه چنين تحقيري را بر نخواهد پذیرفت آذربايجان ملّت
جلوگيري از آن   اقدام خواهد کردو براي


حزب استقلال آذربايجان جنوبي از ملّت تورک آذربايجان جنوبي و تمامي فعالان ملّي  
خواستار است که براي ريشه کن کردن تحقير ملّي و دستيابي  به حقوق چپاول شده  خود از
رژيم فاشيستي اشغال گر فارس اقدام نموده و اعتراضات خود را به هر نحو  ممکن اعلام
نمايند
فاشيست هاي  فارس بايد بدانند که آذربايجان محلي براي جولان آنها نخواهد بود   
ملّت تورک آذربايجان  که در هميشه اعصار تاريخ ساز بوده است  تاريخ آزادي خود را  
خواهد ساخت  
حزب استقلال آذربايجان جنوبي

۱۶۱۳۸۸م مرداد,  

نظر ها افزودن جدید جستجو